10 Nepali Celebrities Who Changed Their Names ?

10 Nepali Celebrities Who Changed Their Names?
10 Nepali Celebrities Who Changed Their Names?
10 Nepali Celebrities Who Changed Their Names?

Changing names is a common practice among Nepali artists for a better name or for good luck.

10 Nepali Celebrities Who Changed Their Names is here:

#Real NameProfession Name
1Purna Bikram ShahPaul Shah
2Priyanka Rajya Laxmi ShahSamragyee Rajya Laxmi Shah
3Aanchal DawadiAanchal Sharma
4Bunu K.C.Karishma Manandhar
5Dinesh UpretiNikhil Upreti
6Hari Krishna SigdelAryan Sigdel
7Shova K.C.Nandita K.C.
8Kamala PantaGarima Panta
9Bhoj Raj BhattaBiraj Bhatta
10Radhe Shyam DhunganaRamit Dhungana